Algemene voorwaarden

Algemeen

Onverminderd de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen van dwingend recht en/of openbare orde, regelen deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) de rechtstreekse en/of afstandsverkoop aan het publiek (hierna “(de) Klant(en)”), meestal individuele consumenten, op particuliere basis, en eventueel organisaties of bedrijven, op professionele basis, producten en diensten ontwikkeld en/of verdeeld door Les Crieurs Sp(r)l, een (besloten) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht (hierna “(de) Dienstverlener(s)”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Nijvel (België), Jean Monnetlaan 1, 1401, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en ingeschreven voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0560.766.403.

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden worden de Dienstverlener en de Klant(en) gezamenlijk aangeduid als “de Partij(en)”, of individueel als “(een van) de Partij(en)”.

In het geval van organisaties of bedrijven vormen deze Algemene Voorwaarden, samen met de specifieke bijzondere bepalingen, het Contract tussen de Partijen. Als precontractuele verplichting zorgt de Dienstverlener ervoor dat deze Algemene Voorwaarden bekend zijn bij en geaccepteerd worden door de Klant, die afstand doet van het recht om zich te beroepen op zijn eigen algemene voorwaarden. In het geval van individuele consumenten zorgt de Dienstverlener er ook voor dat de Klant alle adviezen en informatie heeft ontvangen die nodig zijn om te kunnen controleren of de aangeboden producten en diensten aan zijn behoeften voldoen.

De Dienstverlener kan op elk moment beslissen om één of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of te vervangen, of om deze Algemene Voorwaarden te vervangen door een nieuwe versie, mits naleving van de formaliteiten en binnen de geldende termijnen, tenzij een dergelijke wijziging of vervanging onverwijld wordt opgelegd door de wet, een rechter of een andere bevoegde autoriteit, zonder dat iemand zich daartegen kan verzetten, in welk geval de aldus gewijzigde of vervangen clausules of de nieuwe versie onmiddellijk of op de aangegeven datum van toepassing zullen zijn.

Indien (een) clausule(s) van deze Algemene Voorwaarden in strijd is (zijn) met dwingende en/of openbare orde wettelijke en regelgevende bepalingen die van kracht zijn, met inbegrip van internationale, Europese, Belgische federale, gewestelijke, communautaire, provinciale of lokale bepalingen, in het bijzonder bepalingen ter bescherming van micro-ondernemingen en/of consumenten, in het bijzonder met betrekking tot verkoop op afstand en gegevensbescherming, zal (zullen) deze clausule(s) als nietig worden beschouwd en geacht worden niet te hebben bestaan.

Aard van producten en diensten

Voor individuele consumenten worden de tarieven en prijzen, met inbegrip van het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de “Club avantage”, beheerd door Edenred, op de vereiste wijze meegedeeld, indien nodig vermeld op de website en de pagina’s van de sociale netwerken van de aanbieder en, onder hun exclusieve verantwoordelijkheid, kunnen ze ook worden vermeld door Edenred of de andere betrokken partners, voor hun eigen producten en diensten.

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de “Club avantage”, beheerd door Edenred, en de verschuldigde bedragen voor de aankoop van producten of diensten zijn contant betaalbaar op het moment van lidmaatschap van deze “Club avantage” of de bestelling van deze producten of diensten, onder voorbehoud van het recht op verzaking binnen een termijn van maximaal 14 (veertien) kalenderdagen en de eventuele terugbetaling van niet-gebruikte producten of diensten.

Voor organisaties en bedrijven die een overeenkomst hebben gesloten met de Service Provider zijn de financiële samenwerkingsvoorwaarden vrij onderhandelbaar en vastgelegd in de specifieke speciale bepalingen, afhankelijk van de aard en omvang van het aanbod van producten en diensten. Facturen zijn betaalbaar op de aangegeven vervaldag en, bij gebreke daaraan, binnen 30 (dertig) kalenderdagen na hun ontvangstdatum.

Elke klacht met betrekking tot een factuur moet binnen 7 (zeven) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst naar de Dienstverlener worden gestuurd per aangetekende post naar het postadres van zijn maatschappelijke zetel, of per e-mail met ontvangstbevestiging naar het e-mailadres info@happygrandsparents.be, dat geacht wordt effectief te zijn binnen 3 (drie) kalenderdagen vanaf de datum van uitgifte. Als deze periode is verstreken, kan de claim van de dienstverlener niet langer worden geprotesteerd.

In geen geval kan een vordering opschorting van betaling rechtvaardigen voor wat onbetwistbaar verschuldigd is en binnen de oorspronkelijke termijn moet worden betaald. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur wordt vanaf de dag volgend op de vervaldatum en zonder voorafgaande kennisgeving een rente van 1% (één procent) per kalendermaand in rekening gebracht op het saldo en is elke begonnen maand verschuldigd. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, zal elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling bovendien onderworpen zijn aan een forfaitaire schadevergoeding van 15% (vijftien procent) van het bedrag van de factuur of het saldo ervan, met een minimum van EUR 60,00 (zestig euro).

Tarieven en prijzen, facturering, betaling en klachten

Voor individuele consumenten worden de tarieven en prijzen, met inbegrip van het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de “Club avantage”, beheerd door Edenred, op de vereiste wijze meegedeeld, indien nodig vermeld op de website en de pagina’s van de sociale netwerken van de aanbieder en, onder hun exclusieve verantwoordelijkheid, kunnen ze ook worden vermeld door Edenred of de andere betrokken partners, voor hun eigen producten en diensten.

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van de “Club avantage”, beheerd door Edenred, en de verschuldigde bedragen voor de aankoop van producten of diensten zijn contant betaalbaar op het moment van lidmaatschap van deze “Club avantage” of de bestelling van deze producten of diensten, onder voorbehoud van het recht op verzaking binnen een termijn van maximaal 14 (veertien) kalenderdagen en de eventuele terugbetaling van niet-gebruikte producten of diensten.

Voor organisaties en bedrijven die een overeenkomst hebben gesloten met de Service Provider zijn de financiële samenwerkingsvoorwaarden vrij onderhandelbaar en vastgelegd in de specifieke speciale bepalingen, afhankelijk van de aard en omvang van het aanbod van producten en diensten. Facturen zijn betaalbaar op de aangegeven vervaldag en, bij gebreke daaraan, binnen 30 (dertig) kalenderdagen na hun ontvangstdatum.

Elke klacht met betrekking tot een factuur moet binnen 7 (zeven) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst naar de Dienstverlener worden gestuurd per aangetekende post naar het postadres van zijn maatschappelijke zetel, of per e-mail met ontvangstbevestiging naar het e-mailadres info@happygrandsparents.be, dat geacht wordt effectief te zijn binnen 3 (drie) kalenderdagen vanaf de datum van uitgifte. Als deze periode is verstreken, kan de claim van de dienstverlener niet langer worden geprotesteerd.

In geen geval kan een vordering opschorting van betaling rechtvaardigen voor wat onbetwistbaar verschuldigd is en binnen de oorspronkelijke termijn moet worden betaald. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1% (één procent) per kalendermaand aan het saldo toegevoegd vanaf de dag volgend op de vervaldag, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, zal elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling bovendien onderworpen zijn aan een forfaitaire schadevergoeding van 15% (vijftien procent) van het bedrag van de factuur of van het saldo ervan, met een minimum van EUR 60,00 (zestig euro), bij wijze van strafbeding.

Duur, opschorting en beëindiging

Voor individuele consumenten is het lidmaatschap van de “Club avantage”, beheerd door Edenred, geldig voor een beperkte periode van 12 (twaalf) maanden. Op voorstel van de Aanbieder en zonder enige verplichting kan het lidmaatschap worden verlengd voor opeenvolgende periodes van gelijke duur.

Het door organisaties en bedrijven gesloten Contract kan door elk van de Partijen op elk moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn die is vastgesteld op 1 (één) kalendermaand, ingaande op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de andere Partij in kennis is gesteld van haar besluit om het Contract op te zeggen.

Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt alle bedragen die de Klant nog verschuldigd is aan de Dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en geeft de Dienstverlener het recht om alle lopende Contracten met de Klant te beëindigen, zonder enige formaliteit of voorafgaande kennisgeving en onverminderd het recht van de Dienstverlener om schadevergoeding te eisen als gevolg van deze beëindiging.

Het overlijden, of lichamelijk en/of geestelijk onvermogen van meer dan 1 (één) maand, van de Klant, die een natuurlijk persoon is, of van de aandeelhouder van de Aanbieder, die een natuurlijk persoon is, leidt automatisch tot de beëindiging van het Contract op de datum waarop de gebeurtenis wordt geregistreerd.

Het faillissement, de liquidatie of het onvermogen van de Klant of de Dienstverlener, die rechtspersonen zijn, zal eveneens leiden tot de beëindiging van het Contract.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Partijen bij de uitvoering van het Contract wordt beoordeeld in overeenstemming met het gewoonterecht.

Bij het leveren van de producten en diensten zal de Dienstverlener zich inspannen om op dezelfde manier te handelen als elke andere leverancier van producten of diensten van dezelfde orde, in overeenstemming met de regels van het vak.

Aangezien de werking van de “Club avantage”, beheerd door Edenred, en de aankoop van bepaalde producten en diensten afhankelijk zijn van de partners, is de dienstverlener gehouden tot een inspanningsverbintenis, voor alles wat verder gaat dan de levering van zijn eigen producten en diensten.

Behoudens grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener jegens de Klant beperkt tot het bedrag dat de Klant verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst.

De Klant is verplicht om de normale gedragsregels te respecteren die gelden voor elke andere begunstigde, in het bijzonder om de producten en diensten te gebruiken in overeenstemming met hun beoogde doel, zonder ze verkeerd voor te stellen of ze voor te stellen als ongepast, buitensporig of misleidend.

Behoudens grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, is de aansprakelijkheid van de Klant jegens de Dienstverlener beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de Overeenkomst aan de Dienstverlener verschuldigd is.

Geen van de partijen kan worden verplicht zijn verplichtingen na te komen in geval van overmacht, een daad van God of een andere onvoorziene omstandigheid die het onmogelijk of zeer moeilijk maakt om de betrekkingen tussen de partijen voort te zetten, zonder ernstige of onherstelbare schade te veroorzaken aan een of beide partijen.

Technische onbeschikbaarheid van computersystemen en -toepassingen, transportmoeilijkheden, stakingen, weersomstandigheden, gezondheidscrises of elke andere gebeurtenis die tot gevolg heeft dat de mogelijkheid om ten volle te profiteren van de “Club avantage” en/of producten of diensten te verwerven wordt opgeschort, zal leiden tot een verlenging van het lidmaatschap voor de duur van deze opschorting, onverminderd het recht van de Klant om een waardebon te ontvangen die op een latere datum kan worden ingewisseld voor producten of diensten die niet op de verwachte datum konden worden geleverd.

Intellectueel eigendom

Het concept, business model, handelsnaam “Happy Grootouders” (in het Nederlands “Happy Oma Opa”), andere woordmerken en/of beeldmerken (logo’s), alsmede de website(s) en pagina’s op sociale netwerken, ontworpen, online gezet en/of geëxploiteerd door de Dienstverlener, behoren exclusief toe aan de Dienstverlener, onder voorbehoud van de rechten van haar leveranciers of partners die deze eventueel in licentie hebben gegeven aan de Dienstverlener.

De Klant en zijn belanghebbenden, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, Edenred of andere partners van de Dienstverlener, kunnen zich hier niet op beroepen, tenzij de Dienstverlener hen hiertoe vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gemachtigd. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze machtiging te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, als zijn rechten niet worden gerespecteerd of als zijn imago en reputatie worden aangetast, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de Klant of zijn belanghebbenden die natuurlijke personen zijn (eigenaars, aandeelhouders, managers, werknemers en agenten) worden uitsluitend verwerkt door de Dienstverlener, in overeenstemming met zijn Gegevensbeschermingsbeleid.

Voor de toegang tot de “Club avantage” en de aankoop van producten of diensten handelen de dienstverlener, Edenred en de andere partners afzonderlijk, als verantwoordelijke voor de verwerking, voor de verwerkingen waarvoor zij afzonderlijk de doeleinden bepalen. Zij zorgen ervoor dat de verwerking die zij organiseren of uitvoeren rechtmatig is en nemen de nodige organisatorische of technische maatregelen om inbreuken op de gegevens te voorkomen.

Als de gegevens van de Klant door Edenred of zijn andere partners aan een derde worden doorgegeven, kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor deze doorgifte en het gebruik van deze gegevens na deze doorgifte, met name als de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden verwerkt. Edenred en deze andere partners zijn afzonderlijk verantwoordelijk tegenover de betrokkenen, met name voor het respecteren en uitoefenen van hun rechten.

Voor meer informatie nodigt de Dienstverlener de Klant uit om contact met hem op te nemen per telefoon op +32.(0)494.37.07.54 of per e-mail op info@happygrandsparents.be.

Melding

Elke kennisgeving met betrekking tot het Contract moet worden gericht aan het adres van de Partijen, hetzij voor :

de Klant: zijn huisadres, in het geval van een individuele consument, of zijn maatschappelijke zetel, in het geval van een organisatie of bedrijf, of zijn e-mailadres; de Dienstverlener: het adres van zijn statutaire zetel of het adres vermeld in zijn statuten of enig ander officieel document, of het e-mailadres info@happygrandsparents.be. Nietigheid, ongeldigheid en niet-toepasselijkheid

De nietigheid, ontoepasbaarheid of ongeldigheid van een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden en/of de specifieke bijzondere bepalingen brengt niet de nietigheid, ontoepasbaarheid of ongeldigheid van het Contract met zich mee, dat voor het overige geldig blijft.

Indien een clausule nietig, ontoepasselijk of ongeldig wordt verklaard, verbinden de Partijen zich ertoe deze te vervangen door een geldige clausule van gelijke werking voor de voortzetting van het Contract.

Taal, geschillen en toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat deze Algemene Voorwaarden worden vertaald in een andere taal dan het Frans, komen de Partijen overeen dat de Franse versie wordt beschouwd als de enige originele versie.

In geval van moeilijkheden met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Contract, verbinden de Partijen zich ertoe onmiddellijk telefonisch contact met elkaar op te nemen en, indien nodig, binnen 7 (zeven) kalenderdagen een vergadering te beleggen om tot een akkoord te komen in het belang van de Partijen.

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de Partijen binnen 7 (zeven) kalenderdagen, kan de meest gerede Partij de tussenkomst voorstellen, binnen een termijn van 1 (één) maand, van een burgerlijke of commerciële bemiddelaar erkend door de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het Contract dat niet in der minne kan worden geregeld overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden, kan door de Partij die zich benadeeld acht, worden voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad, die als enige bevoegd zijn om het geschil te beslechten.

Het Contract is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden annuleren en vervangen elke voorgaande versie. Ze worden vanaf 1 januari 2021 van kracht voor nieuwe klanten. Voor bestaande Klanten zijn ze van toepassing vanaf 1 maart 2021, onverminderd het recht van de Klant om het huidige Contract op te zeggen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, ten laatste vanaf 28 februari 2021.